تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند و نام سابق سیام ،در شبه‌جزیره هندوچین واقع در جنوب شرقی آسیا قرار دارد.
تاریخ تایلند تاریخ طولانی است که بیش از پنج هزار سال قدمت داردو در طول تاریخ شاهد فراز و نشیب‌ها و جنگهای متعددی بوده چه با همسایگان خود و چه با کشورهای اروپایی. اما امروزه کشور تایلند یکی از امن‌ترین کشورها در قاره آسیا است.

تاریخ تایلند